Μαθησιακοί Στόχοι

Το Κοινό Πρόγραμμα μεταξύ των δύο Πανεπιστημίων επιδιώκει, αφενός, στη στέρεη θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών/τριών του, σχετικά με την παιδαγωγική και κοινωνικο-πολιτική αξιοποίηση της πολυπολιτισμικότητας και της πολυγλωσσίας, και, αφετέρου, στην καθοδήγησή τους για την ανάπτυξη κατάλληλων παιδαγωγικών εργαλείων που θα προάγουν τις αξίες της διαπολιτισμικής επικοινωνίας, τόσο στην προσχολική και πρωτοβάθμια, όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σε ένα εφαρμοσμένο επίπεδο, οι πτυχιούχοι του Κοινού Προγράμματος θα είναι σε θέση:

α) να σχεδιάζουν και να υλοποιούν προγράμματα προώθησης της πολυγλωσσίας και της διαπολιτισμικότητας και στις δύο συνεργαζόμενες χώρες,

β) να σχεδιάζουν και να προτείνουν γλωσσικές εκπαιδευτικές πολιτικές τόσο στις δύο συνεργαζόμενες χώρες, αλλά και σε όλα τα πολυπολιτισμικά πλαίσια, αποβλέποντας στη διάδοση της πολυγλωσσίας και της διαπολιτισμικής επικοινωνίας.

Το Κοινό Ελληνογαλλικό Πρόγραμμα αφορά στον τομέα της ευαισθητοποίησης των φοιτητών/τριών στις αρχές και στους στόχους μιας ορισμένης γλωσσικής εκπαίδευσης σύμφωνης με τις σύγχρονες διδακτικές και παιδαγωγικές προτάσεις, οι οποίες αναγνωρίζουν έναν ιδιαίτερο ρόλο στη γλώσσα ή γλώσσες καταγωγής του παιδιού, στη θετική αξιολόγησή τους καθώς και στην αντίστοιχη κουλτούρα που κάθε γλώσσα μεταφέρει, αποτελώντας παράλληλα συστατικό στοιχείο των επιμέρους εθνοτικών, γλωσσικών και πολιτισμικών ταυτοτήτων που έρχονται σε επαφή στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες.

Οι φοιτητές/τριες καλούνται να εμβαθύνουν στις αρχές και τις εφαρμογές που βασίζονται στη διεθνή σχετική βιβλιογραφία στον χώρο της διγλωσσίας, της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας και των ανθρωπιστικών σπουδών, εφαρμόζοντας, ανάμεσα στα άλλα, τις αρχές της προσέγγισης με άξονα την «Αφύπνιση στη ποικιλομορφία των γλωσσών και την πολυγλωσσία». Η συγκεκριμένη προσέγγιση στοχεύει στα εξής:

α) την ανάπτυξη αναπαραστάσεων και στάσεων που ενθαρρύνουν τη γλωσσομάθεια εν γένει, το ενδιαφέρον για τις σχέσεις που συνδέουν τις γλώσσες μεταξύ τους, το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών και των παιδιών για τις γλώσσες που συνυπάρχουν σε εκπαιδευτικό και κοινωνικό επίπεδο, αλλά και την υποστήριξη όλων των γλωσσών καταγωγής των παιδιών στο σχολείο,

β) την ανάπτυξη μεταγλωσσικών και μετα-επικοινωνιακών δεξιοτήτων (παρατήρησης και συλλογισμού), οι οποίες διευκολύνουν την πρόσβαση στη γλώσσα του σχολείου καθώς και την εκμάθηση των ξένων γλωσσών που διδάσκονται,

γ) την κατάκτηση μίας γλωσσικής κουλτούρας που επιτρέπει να εμβαθύνουμε καλύτερα στον σύγχρονο πολύγλωσσο και πολυπολιτισμικό κόσμο, ενώ αναπτύσσονται, παράλληλα, δεξιότητες που αφορούν τον κριτικό πολυγραμματισμό και τη διαπολιτισμική επικοινωνία.