Περαιτέρω Σπουδές

Με την ολοκλήρωση του Κοινού Μεταπτυχιακού Προγράμματος και την απονομή του τίτλου δίνεται η δυνατότητα στους/τις πτυχιούχους να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή, είτε στη Γαλλία, είτε στην Ελλάδα, με συνεπίβλεψη (Cotutelle), εφόσον προηγηθεί σχετική συνεννόηση και αποδοχή της πρότασης για διδακτορικό κατά το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο της κάθε χώρας.  Στο πλαίσιο αυτό μέχρι το 2014 έχουν ήδη εκπονηθεί δύο διδακτορικές διατριβές.