Επαγγελματική εξέλιξη

Οι πτυχιούχοι του Προγράμματος αποκτούν γνώσεις πάνω στα επίκαιρα και σημαντικά ζητήματα της πολυγλωσσίας/πολυπολιτισμικότητας καθώς και σε γλωσσικές εκπαιδευτικές πολιτικές, ενώ, παράλληλα, επιμορφώνονται πάνω στον σχεδιασμό αναλυτικών προγραμμάτων και στην υλοποίηση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών δράσεων στο πλαίσιο της επαφής των γλωσσών και των πολιτισμών.  Οι γνώσεις και η προϋπηρεσία που  αποκτούν μπορεί να εφαρμοστεί και να προσαρμοστεί σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα προφίλ πτυχιούχων που αξιοποίησαν το πτυχίο τους και πορείες επαγγελματικής εξέλιξης αποτελούν τα ακόλουθα παραδείγματα:

Aπόφοιτη του Προγράμματος από την ελληνική πλευρά, εργάζεται στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης διδάσκοντας ελληνικά ως δεύτερη και ξένη γλώσσα, αξιοποιώντας τις γνώσεις της για την παράλληλη ανάπτυξη των γλωσσών σε πολυγλωσσικά περιβάλλοντα. Η ίδια της, γνωρίζοντας πλέον πολύ καλά και τις δύο γλώσσες, διδάσκει αγγλικά και γαλλικά. 

Απόφοιτη του Προγράμματος από την γαλλική πλευρά, έχοντας αποκτήσει πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας, αλλά και της ελληνικής κοινωνικής και εκπαιδευτικής πραγματικότητας, υπηρετεί το διπλωματικό σώμα,  ως μορφωτική ακόλουθος της Γαλλικής Πρεσβείας.

Φοιτητής από τη γαλλική πλευρά, με ειδίκευση στα γαλλικά ως ξένη γλώσσα και με πολύχρονη παραμονή σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, διδάσκει στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης.

 Φοιτητής  από την ελληνική πλευρά "επένδυσε" το Μεταπτυχιακό αλλά και τις εμπειρίες του στο εξωτερικό και εργάζεται στον τουριστικό - ξενοδοχειακό τομέα. Η  δε πολυγλωσσία του, η οποία εξελίχθηκε μέσα από την παραμονή του στη Γαλλία, αποτέλεσε σημαντικό στοιχείο τόσο για την αρχική του πρόσληψη, όσο και για τη σημερινή μονιμοποίησή του. 

Απόφοιτη από την ελληνική πλευρά εργάζεται σε Πρότυπο Εκπαιδευτήριο  της Θεσσαλονίκης, λόγω της διγλωσσίας της και των γνώσεων που απέκτησε κατά τις σπουδές της στο Πρόγραμμα.