Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Οι φοιτητές/τριες των δύο Πανεπιστημίων παρακολουθούν κοινό πρόγραµµα εκπαίδευσης στις δύο χώρες. Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών, προβλέπεται ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο σε κάθε χώρα και τουλάχιστον τρίμηνη περίοδος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας, στο τέλος των δύο εξαμήνων.

Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να παρακολουθήσουν οκτώ (8) μαθήματα, 4 υποχρεωτικά και 4 επιλογής. Επίσης, επικουρικά μπορούν να παρακολουθήσουν και ένα μάθημα διδασκαλίας της ελληνικής ή γαλλικής γλώσσας ως ξένης.

Μεταξύ των 4 υποχρεωτικών μαθημάτων για όλους/ες τους/τις φοιτητές/τριες, 2 μαθήματα παραδίδονται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και 2 μαθήματα παραδίδονται στο Πανεπιστήμιο του Μaine. Οι φοιτητές/τριες βαθμολογούνται σε 3 από τα 4 παραπάνω μαθήματα (validation).  Οι βαθμολογίες γίνονται στην Ελλάδα με άριστα το 10 και στη Γαλλία με άριστα το 20. Η μετατροπή των βαθμών στην αντίστοιχη κλίμακα του συνεργαζόμενου Παν/μίου γίνεται μετά από συμφωνία των επιτροπών εξέτασης στις δύο χώρες.  Για τα υπόλοιπα 4 μαθήματα επιλογής, οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται χωρίς βαθμολογία (suivi) μετά από συνεννόηση με τους/τις διδάσκοντες/ουσες στα δύο Πανεπιστήμια.

Η διδασκαλία διεξάγεται στη γαλλική και στην ελληνική γλώσσα, ενώ υπάρχει η δυνατότητα, κατά περίπτωση, της χρήσης της αγγλικής. Συνεπώς, στην Ελλάδα, οι εγγεγραµµένοι/ες φοιτητές/τριες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης πρέπει να διαθέτουν επαρκείς γνώσεις της γαλλικής γλώσσας (επίπεδο Β2). Για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών προβλέπεται η εκπόνηση πρακτικής άσκησης (250 ωρών σε Ελλάδα και Γαλλία) και μία διπλωματική εργασία (έκτασης 80-100 σελίδων), οι οποίες βαθμολογούνται (στην Ελλάδα με άριστα το 10 και στη Γαλλία με άριστα το 20). Η πρακτική άσκηση έχει διάρκεια τουλάχιστον 250 ωρών συνολικά.  Το πρώτο εξάμηνο πραγματοποιείται για όλους/ες τους/τις φοιτητές/τριες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ξεκινά στις αρχές του Οκτωβρίου κάθε έτους.

Το δεύτερο εξάμηνο πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο του Μaine της Γαλλίας και ξεκινά στις αρχές του Ιανουαρίου κάθε έτους.