Εισαγωγή στο Πρόγραμμα

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές/τριες των δύο συνεργαζόμενων χωρών αλλά και άλλων χωρών. Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατης Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών niveau Bac+4 και να έχουν γνώση της γαλλικής γλώσσας τουλάχιστον στο επίπεδο του Β2. Η εισαγωγή στο Μεταπτυχιακό αποφασίζεται ύστερα από μελέτη του φακέλου του/της υποψηφίου/ας και ύστερα από την πραγματοποίηση προφορικής εξέτασης. Η προφορική εξέταση αποσκοπεί στο να ελέγξει την επιστημονική κατάρτιση των υποψηφίων επί του θέματος. Στο Μεταπτυχιακό γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι/ες ανάλογα με τα προσόντα τους,  όπως αυτά καθορίζονται από την προκήρυξη και την επίδοση κατά την προφορική εξέταση. Eπιπλέον, για τους/τις υποψηφίους/ες που δεν έχουν καταθέσει την απαραίτητη πιστοποίηση για τη γνώση τους των γαλλικών προβλέπεται γραπτή εξέταση στα γαλλικά. Οι φοιτητές/τριες εισάγονται στο Πρόγραμμα σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους κατά τη διαδικασία επιλογής (βαθμολόγηση φακέλου και προφορική εξέταση) από την επιτροπή εξέτασης. 

Οι υπεύθυνοι/ες του προγράμματος είναι υπεύθυνοι/ες για τη σύνθεση της επιτροπής εξέτασης, η οποία διεξάγει τις εξετάσεις και πραγματοποιεί τον έλεγχο και την αξιολόγηση των φακέλλων των υποψηφίων στο ΑΠΘ και στο Μaine. Οι επιτυχόντες/ουσες εγγράφονται στο πανεπιστήμιο όπου κατέθεσαν το φάκελό τους. Στη συνέχεια κάθε Πανεπιστήμιο διαβιβάζει, μέσω της διοικητικής οδού, αντίγραφο φακέλου εγγραφής στο συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο.

Οι εγγραφές γίνονται τον Σεπτέμβριο κάθε έτους και η κοινοποίηση των φακέλων στο συνεργαζόμενο Παν/μιο ολοκληρώνεται εντός του Οκτωβρίου. Η εγγραφή των φοιτητών/τριών στο κάθε πανεπιστήμιο γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν σε αυτό. Κάθε Πανεπιστήμιο εφαρμόζει για την εγγραφή των φοιτητών/τριών το καθεστώς το οποίο εφαρμόζεται στο σύνολο των εγγεγραμμένων στο οικείο πανεπιστήμιο φοιτητών/τριών. Κάθε Πανεπιστήμιο μπορεί να δεχτεί μέχρι 10 φοιτητές/τριες ανά έτος.