Μαθήματα

Προσφερόμενα Μαθήματα

 

Πίνακας 1

Κωδικός

2 Υποχρεωτικά μαθήματα ΑΠΘ

ECTS

84 P

Επαφή των γλωσσών και διδακτικές καταστάσεις στα Βαλκάνια

4

60 P

Το σχολείο και η γλωσσική και πολιτισμική διαφορετικότητα

4

 

Κύκλος Σεμιναρίων

4

     
 

Πρακτική Άσκηση

4

     
 

Πίνακας 2

Κωδικός

 2 Μαθήματα επιλογής ΑΠΘ

ECTS

93 P

Κοινωνιολογία των μέσων ενημέρωσης

4

90 P

Χώρος και η συνεργατική μάθηση στην Πολυπολιτισμική τάξη

 

4

96 P

Παιδική λογοτεχνία και ιδεολογία

 

4

98P

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση

4

103P

Κοινωνικές αναπαραστάσεις: Γλώσσα & Κουλτούρα

 

4

95 P

Oργάνωση και διοίκηση του σχολείου: προς τη διαχείριση της πολυπολιτισμικής τάξης

4

Σύνολο ECTS Α εξαμήνου: 30 ECTS (συνυπολογίζοντας το ήμισυ της διπλωματικής εργασίας και της πρακτικής άσκησης στην Ελλάδα)

Πίνακας 3

Κωδικός

2 Υποχρεωτικά μαθήματα Παν/μιο Μaine

ECTS

     

78 P

Μεθοδολογία Έρευνας  πλήρους _παρακολούθησης _

4

3D

ή  Μεθοδολογία Έρευνας εξ αποστάσεως _παρακολούθηση

4

10 P

Γλωσσικές Πολιτικές πλήρους _παρακολούθησης

4

10D

ή Γλωσσικές Πολιτικές εξ αποστάσεως _παρακολούθηση

4

     
 

Πρακτική Άσκηση

4

 

Πίνακας 4

Κωδικός

2 Μαθήματα επιλογής Παν/μιο Μaine

ECTS

1-D/P

Νέες Τεχνολογίες και διδασκαλία-εκμάθηση γλωσσών

4

5-D/P

Αξιολόγηση

4

76-D/P

Διάδραση και κατάκτηση γλωσσών

4

9-D/P

Γλώσσες του κόσμου : ποικιλομορφία και καθεστώς των γλωσσών

4

12-P

Αναπτύσσοντας διαπολιτσμικές δεξιότητες

4

13-P

Ποικιλομορφία μαθητικού κοινού και ανάλυση αναγκών

 

4

14-P

Γαλλική Λογοτεχνία και διδακτική των γλωσσών

 

4

15-P

Εργαλεία διδασκαλίας

 

4

59-D

Η ποικιλομορφία των γλωσσών και των πολιτισμών στο Δημοτικό - 1 – Γνωριμία μιας νέας παιδαγωγικής προσέγγισης

4

60-D

Η ποικιλομορφία των γλωσσών και των πολιτισμών στο Δημοτικό. 2- Εμβάθυνση.

 

4

72-D

Αλληλοκατανόηση μεταξύ συγγενικών γλωσσών

4

79-P

Εισαγωγή στη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας

4

6-P

Γραμματική και εκμάθηση γλωσσών

4

Σύνολο ECTS Β εξαμήνου: 30 ECTS (συνυπολογίζοντας το ήμισυ της διπλωματικής εργασίας και της πρακτικής άσκησης στη Γαλλία)
 
Σύνολο ECTS Προγράμματος: 60 ECTS